Thursday, May 31, 2012

A global leader and...(Cartoon for Editorial column, SAMYUKTA KARNATAKA, JUNE 1, 2012)

¹AUÁgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CgÀªÀÄ£É

CvÀ¼À, «vÀ¼À, gÀ¸ÁvÀ¼À, ¥ÁvÁ¼ÀUÀ¼À zÉñÀ ¨sÁµÉUÀ¼À £É®zÀ°è KPÁAV «ÃgÀ£ÀAvÉ ¥ÀæzÀQëuÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæzsÁ¤ qÁ. ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£ï ¹AUï CªÀjUÉ ¸ÀézÉñÀzÀ°ègÀĪÁUÀ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¨sÉÃn ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀÄgÀĸÉÆwÛ®è JA§ÄzÀÄ PÉêÀ® PÀÄZÉõÉÖAiÀÄ ªÀiÁvÀ®è. d£ÁzÉñÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÉƧâgÀ ªÀvÀð£É zÉñÀªÁ¹UÀ¼À «±Áé¸ÀPÀÆÌ zÉÆæúÀ. KPÉAzÀgÉ, F zÉñÀzÀ d£À vÀªÀÄä ¸ÀAvÀ¸À ºÁUÀÆ ¸ÀAPÀlUÀ½UÁV £ÉaÑPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ d£ÁzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÀÄPÁÌt »r¢gÀĪÀ ¥ÀæzsÁ¤AiÀÄ£Éßà «£ÀB ¸ÀªÀðªÁå¦, ¸ÀªÀð±ÀPÀÛgÀAvÉ ©A©¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À £ÉÃvÁgÀgÀ£Àß®è. zÉÆqÀØPÀÌ£À ZÁ½ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®è J£ÀÄߪÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæzsÁ¤ C£ÀĸÀj¹zÀ ªÀiÁUÀðªÀ£Éßà gÁµÀÖç¥Àw¬ÄAzÀ »rzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁzsÀåPÀëgÀªÀgÉUÉ «zÉñÀ AiÀiÁvÉæAiÀÄ ªÁåªÉÆúÀzÀ¯Éèà PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉAzÀgÉ £ÁUÁ¯ÉÆÃlPÉÌ fVAiÀÄÄwÛgÀĪÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¨É¯É KjPÉ. EzÀgÀ dvÉUÉ ¨É¯É KjPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è zÁ¥ÀÄUÁ®Ä ºÁPÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀvÁ±ÉAiÀÄ ¢PÉÌlÖ ¥ÀæªÁºÀ...