Wednesday, May 6, 2009

¢£ÁAPÀ 2-5-09gÀ ¸ÀA.PÀ.zÀ ¥ÀÄl 7gÀ°è£À ±ÀÈAUÉÃj

¸Àwñï CªÀgÀ ²gÉÆçgÀºÀzÀ ªÀåAUÀåavÀæ, ºÀvÁÛgÀÄ

ªÁPÀåUÀ¼À°è «ªÀj¸À§ºÀÄzÁzÀµÀÄÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß Cw ªÀåAUÀå

ªÀiÁ«ÄðPÀªÁV C©üªÀåQÛ¹zÉ. EAxÀ «±ÉõÀÀ ªÀÄvÀÛ¤ßÃAiÀÄĪÀ

ªÀÄzÀå PÀ®Ä¶vÀUÉÆArgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ DgÉÆÃUÀå

ªÀzsÀð£ÉUÉ QAavÀÄÛ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¢ÃvÀÄ.

d£À¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ C¢üPÁgÀ

CUÀvÀå. DzÀgÉ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ, PÀȶPÀgÀ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ

¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ EvÀgÀ ««zsÀ

¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À - ¸ÀªÀĸÉå ¦ÃrvÀgÀ §UÉÎ C¥ÁgÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß

ºÉÆA¢ §ºÀıÀ: Hl ¤zÉæUÀ¼À£ÀÆß vÉÆgÉzÀÄ ªÀÄÆPÀªÁV

gÉÆâü¸À§ºÀÄzÁzÀ zÉêÉÃUËqÀjUÉ C¢üPÀÈvÀªÁV C¢üPÁgÀPÉÌ

§gÀ¯ÉèÉÃPÉA§ ¤AiÀĪÀĪÉä®è! £Á¯ÉÌöÊzÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À

CªÀ¢ü¬ÄAzÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ°èzÀÄÝ, «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ°èzÁÝUÀ

DqÀ½vÀUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÁ PÀuÁΪÀ°j¹ MvÀÛqÀ vÀAvÀæUÀ½AzÀ,

DqÀ½vÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÁUÀ C¢üPÁgÀ §®¢AzÀ PÁAiÀÄð

UÀÄj ¸Á¢ü¹PÉƼÀè ZÀvÀÄgÁw ZÀvÀÄgÀgÀªÀgÀÄ! vÀÈwÃAiÀÄ

gÀAUÀªÀ£ÀÄß C¹ÛvÀéPÉÌ vÀgÀ®Ä CªÀgÀÄ £ÀqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ

CzÉà C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀĪÀ ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrzÀÄÝ.

CªÀgÀ ¤jÃPÉë, ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ ¥sÀ°¸À°. F eÁvÀåwÃvÀ gÁµÀÀÖçzÀ°è

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢ÞUÉ CªÀgÀÄ ªÀÄvÀÛªÀgÀ

PÀÄlÄA§ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ±Àæ«Ä¸ÀĪÀAvÁUÀ°!

-£Á.PÀÄ. UÀuÉñï,

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

No comments:

Post a Comment